W skrócie:

 • Policja ma standardowo 30 dni na ustalenie sprawcy kolizji, ale w skomplikowanych przypadkach ten termin może się wydłużyć o kolejny miesiąc.
 • Procedury obejmują oględziny miejsca zdarzenia, zebranie dowodów i przesłuchania świadków.
 • Policja dokładnie dokumentuje wszystkie aspekty kolizji, a nagrania z monitoringu i badania techniczne pojazdów mogą być kluczowe w ustaleniu winy.
 • Sprawca kolizji zwykle otrzymuje mandat, ale w wyjątkowych sytuacjach może zostać skierowany wniosek do sądu.

Jakie czynniki wpływają na czas ustalania sprawcy kolizji?

W momencie kolizji różne zdarzenia drogowe wpływają na skomplikowanie postępowania. Gdy w zdarzenie zaangażowanych jest wielu uczestników, policja musi przeprowadzić szereg rozmów. Już samo to może przedłużyć czas ustalenia sprawcy. Świadkowie, jeśli są obecni, również nieco „komplikują” sprawę. Wymagają bowiem od policji dodatkowych przesłuchań. Kwestia tego ile czasu ma policja na ustalenie sprawcy, jest więc dość skomplikowana.

Złożoność samego zdarzenia, takiego jak kolizja z wieloma pojazdami lub w niecodziennych okolicznościach, może wymagać bardziej szczegółowego dochodzenia. Proste przypadki mogą być rozwiązane w ciągu kilku dni, ale bardziej skomplikowane sytuacje często wymagają kilku tygodni, a nawet miesięcy.

Kolizja i wypadek drogowy – czym się różnią?

Wypadek drogowy i kolizja to dwa pojęcia używane w kontekście zdarzeń w ruchu lądowym, lecz opisujące różne sytuacje:

 • wypadek drogowy to zdarzenie, w wyniku którego dochodzi do uszkodzenia ciała ludzkiego, tj. obrażeń lub śmierci jednej bądź kilku osób uczestniczących w zdarzeniu. Skutki wypadku są poważne i mogą mieć długotrwałe konsekwencje dla zdrowia i życia ludzi;
 • kolizja natomiast odnosi się głównie do zdarzeń, które powodują jedynie uszkodzenie mienia, czyli najczęściej pojazdów. W przypadku kolizji nie dochodzi do obrażeń ludzi, takich jak naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia trwające ponad 7 dni, a jedynie do strat materialnych.

Ważne jest, aby rozróżniać te dwa pojęcia, ponieważ mają one różne konsekwencje prawne i wymagają innych działań ze strony uczestników zdarzenia oraz służb ratunkowych. O ile w przypadku kolizji nadrzędną sprawą jest ustalenie sprawcy i szkód materialnych, o tyle w wypadku drogowym priorytetem jest niesienie pomocy poszkodowanym i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Jeśli konsekwencją wypadku jest śmierć lub poważne obrażenia, jest traktowany jak przestępstwo i prowadzi do postępowania karnego wobec sprawcy.

Ile czasu ma policja na ustalenie sprawcy kolizji?

Ile czasu ma policja na ustalenie sprawcy kolizji jest określone w prawie. Standardowo funkcjonariusze muszą rozwiązać sprawę w ciągu 30 dni. Taki jest termin przewidziany na przeprowadzenie postępowania, które obejmuje: 

 • dochodzenie;
 • oględziny miejsca zdarzenia;
 • zbieranie dowodów.

W przypadku skomplikowanych sytuacji ten termin może zostać wydłużony o kolejne 30 dni. Wypadki drogowe, w których osoby doznały obrażeń ciała, są traktowane priorytetowo. W takich sytuacjach organy prowadzące postępowanie starają się działać jak najszybciej, aby ustalić sprawcę i ewentualnie przyznać odszkodowanie pokrzywdzonym.

Procedury i działania policji w trakcie ustalania sprawcy

Ile czasu ma policja na ustalenie sprawcy kolizji zależy często od procedur, które muszą zostać przeprowadzone. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze przeprowadzają szczegółowe oględziny, dokumentując dowody i zbierając informacje od świadków. Nagrania z monitoringu w okolicy również mogą być kluczowe w ustaleniu sprawcy kolizji.

Dodatkowo, w przypadku poważniejszych zdarzeń, policja może zlecić badania techniczne pojazdów lub inne ekspertyzy, takie jak badania toksykologiczne. Te dodatkowe czynności mogą przedłużyć czas postępowania, ale mają kluczowe znaczenie dla dokładnego i sprawiedliwego ustalenia winy w zdarzeniu.

Pozyskiwanie dowodów przez policję

Policja podejmuje szereg kroków, aby dokładnie udokumentować wszystkie aspekty związane z kolizją. Oględziny miejsca zdarzenia, dokumentacja fotograficzna, przesłuchiwania świadków – to wszystko kluczowe elementy, które pomagają w stworzeniu pełnego obrazu zdarzenia. W niektórych przypadkach, informacje z kamer monitoringu lub dane z rejestratorów jazdy w pojazdach mogą być używane jako dowody. Te materiały pomagają w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia i często odgrywają kluczową rolę w ustalaniu odpowiedzialności.

Co grozi sprawcy kolizji drogowej?

Sprawca kolizji drogowej naraża się na różnego rodzaju konsekwencje:

 • musi pokryć wszelkie koszty związane z naprawą powstałych szkód – właśnie dlatego należy mieć wykupione OC. Trzeba się jednak liczyć z tym, że ubezpieczyciel sprawcy podniesie składki;
 • ponadto, jeśli sprawca opuści miejsce kolizji bez wymiany danych z poszkodowanym, może zostać ukarany mandatem karnym;
 • jeśli go nie przyjmie, wtedy kierowany jest wniosek do sądu przeciwko sprawcy. Należy wskazać w nim m.in. czyn popełniony przez obwinionego, miejsce zatrudnienia obwinionego oraz jego warunku materialne, a także dane osób pokrzywdzonych.

Warto też podkreślić, że sprawstwo kolizji wpływa negatywnie na historię kierowcy w bazach danych firm ubezpieczeniowych, co może wpłynąć na warunki oferowanych polis w przyszłości.

Ile czasu ma policja na ustalenie sprawcy kolizji? Podsumowanie

Procedury ustalania sprawcy kolizji są złożone i czasochłonne, ale mają na celu dokładne zbadanie okoliczności wypadku i uczciwe ustalenie odpowiedzialności. Choć w wielu przypadkach proces ten trwa 30 dni, w skomplikowanych sytuacjach może się wydłużyć. Ważne jest, aby pamiętać o prawach i obowiązkach każdego uczestnika ruchu oraz o możliwości skorzystania z pomocy prawnej w razie potrzeby.

Archiwum: październik 2023