Punktem wyjścia do tego, co zrobić, gdy mechanik przetrzymuje moje auto, jest zapis w Kodeksie cywilnym, tytuł XV, art. 627 i następne. Prawo odnosi się do tego, że nawet jeśli nie została spisana umowa, to pomiędzy warsztatem a klientem doszło do zawarcia, w formie ustnej, umowy o dzieło.

Można przez to rozumieć, że podmiot przyjmujący umowę o dzieło zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do uiszczenia opłaty – zapłaty wynagrodzenia. Domyślnie podmiot wykonujący nie ma nieskończoności czasu na zrobienie tego, co zadeklarował. Otwiera to drogę do egzekwowania swoich praw.

Co zrobić, gdy mechanik przetrzymuje auto w warsztacie?

Chcąc złożyć reklamację, można stosować zapisy art. 635 K.c. Dotyczy to tego, że jeśli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym czasie, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że jest to uprawnienie przyznane ustawą i nie musi być specjalnego zapisu zawartego w umowie, aby egzekwować swoje prawa na tej podstawie. Tym samym jest to dobry sposób na to, co zrobić, gdy mechanik przetrzymuje auto, na przykład w sytuacji, gdy zleciło mu się tylko taki prosty zabieg, jak wymiana oleju.

W przypadku klienta jest to najczęściej zwrot zaliczki, która może być pomniejszona o koszt za prace, które zostały już wykonane. W zależności od zakresu wykonanych obowiązków mechanika.

Jednak jeśli opóźnienie jest znaczące, a należy podkreślić, że zdarzało się, że mechanicy przetrzymywali auto nawet kilka lat, to można ubiegać się o całkowity zwrot kosztów.

Zgłoszenie szkody u adwokata a reklamacja naprawy samochodu u mechanika

Dobrym sposobem na to, aby zmusić mechanika do oddania auta, jest zgłoszenie sprawy do adwokata. Za pośrednictwem prawnika można wystosować pismo do warsztatu mechanicznego z żądaniem wydania samochodu, a także zwrotu kosztów z wyszczególnieniem podstawy prawnej.

Warto tutaj też wspomnieć od art. 471 K.c. Zgodnie z nim dłużnik, czyli mechanik, jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – w tym przypadku przetrzymywania pojazdu w swoim obiekcie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest to skutkiem okoliczności, za które ten podmiot nie ponosi odpowiedzialności.

Archiwum: grudzień 2022