Wózki elektryczne to nowoczesne rozwiązanie dla osób, które nie mogą poruszać się bez pomocy osób trzecich. Dają one niepełnosprawnym dużą samodzielność i wygodę. Inwestycja w takie udogodnienie może być jednak zbyt kosztowna. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi program PFRON dofinansowanie do wózka elektrycznego 2024. Jak można dostać taką dopłatę? Dowiesz się z naszego artykułu!

Dlaczego warto nabyć wózek elektryczny?

Wózki elektryczne są coraz popularniejsze. Ma to związek z tym, że od jakiegoś czasu część kosztów ich nabycia jest dofinansowywana przez PFRON. Wózki elektryczne mają wiele zalet. Przede wszystkim znacznie zwiększają poczucie niezależności osoby niepełnosprawnej. Napęd elektryczny sprawia, że niepełnosprawny nie musi już korzystać z pomocy osoby trzeciej, by się poruszać. Może on wyruszyć na samotny spacer lub na zakupy.

Elektryczne wózki inwalidzkie mogą rozwinąć prędkość do 15 km/h. Dzięki temu doskonale sprawdzają się one nawet na dłuższych dystansach. Użytkownik wózka elektrycznego może bez problemu poruszać się obok innej osoby i nie męczyć rąk, jak w przypadku korzystania z wózka tradycyjnego. Elektryczne wózki inwalidzkie dają niepełnosprawnemu możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Wózek elektryczny daje dużo większe możliwości organizacji własnego życia. Niepełnosprawny nie jest już ograniczany i może skorzystać samodzielnie z wielu rozrywek lub wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych.

PFRON dofinansowanie do wózka elektrycznego 2024 – na czym polega?

Zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego jest przedmiotem dofinansowania z PFRON. Elektryczny wózek inwalidzki wyposażony jest w napęd elektryczny oraz akumulatory. Pozwala on na poruszanie się na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń. Dzięki temu osoba niepełnosprawna ruchowo może znacznie zwiększyć komfort swojego życia. Wózek elektryczny może być sposobem na podwyższenie jakości życia osoby niepełnosprawnej u umożliwić jej uczestnictwo w życiu społecznym.

PFRON dofinansowanie do wózka elektrycznego 2024 r. – kto może skorzystać?

Z PFRON dofinansowanie do wózka elektrycznego 2024 r. skorzystać może każda osoba, która:

 • ma stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;
 • ukończyła 18 lat, jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniona;
 • jest zatrudniona, uczy się lub ma opinię eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który stwierdza, że są rokowania do podjęcia nauki lub pracy w wyniku wsparcia, które zostanie udzielone dzięki programowi;
 • ma dysfunkcje, które uniemożliwiają jej samodzielne poruszanie się przy użyciu wózka bez napędu.

Każda osoba, która chce otrzymać dofinansowanie, musi spełniać powyższe kryteria, w innym wypadku jej wniosek zostanie odrzucony.

PFRON dofinansowanie do wózka elektrycznego 2024 r. – kto nie może skorzystać?

Z dofinansowania nie może skorzystać osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa, a także:

 • ma zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • ma zobowiązania wobec organizatora programu.

Nie oznacza to, że osoba niepełnosprawna, która ma zobowiązania wobec wyżej wymienionych instytucji, nie otrzyma już nigdy dofinansowania. Wystarczy, że ureguluje ona wszystkie zaległości, wtedy droga do otrzymania dotacji będzie otwarta.

Jakie dokumenty należy przygotować, by otrzymać dofinansowanie?

Aby otrzymać PFRON dofinansowanie do wózka elektrycznego 2024, należy dostarczyć wymagane dokumenty, oto ich lista:

 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • jeżeli sprawa dotyczy dziecka, to konieczne będzie dostarczenie aktu urodzenia oraz dokumentów stanowiących opiekę prawną, w wypadku gdy sprawa dotyczy osoby pod prawną opieką;
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty;
 • dwie oferty od niezależnych usługodawców, które dotyczą przedmiotu dofinansowania, czyli w tym przypadku elektronicznego wózka inwalidzkiego.

Fakultatywnie:

 • opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z aktywności;
 • dokument, który potwierdzał będzie zatrudnienie w przypadku osób, które osiągnęły już wiek emerytalny.

Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną poprzez system SOW w formie skanu. Jest też możliwość dostarczenie dokumentów tradycyjnie, wtedy wystarczy dać kopie dokumentów, zaświadczenia jednak muszą zostać przedłożone w oryginale. Pamiętaj, że jednostka, która udziela wsparcia, ma możliwość wezwania cię do okazania oryginału dokumentów.

PFRON dofinansowanie do wózka elektrycznego 2024 r. – ile można dostać?

Z PFRON można dostać 10 tysięcy złotych, ale zgoda eksperta PFRON może doprowadzić do zwiększenia tej kwoty do kwoty rekomendowanej, która nie może jednak przekroczyć 25 tysięcy złotych. Otrzymać można również refundację kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON, jednak kwota ta nie może być większa niż 200 złotych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmuje realizator projektu na podstawie oceny wniosku. Ważne jest więc odpowiednie uzasadnienie potrzeby zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego. Należy pamiętać, że udział własny wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 10% kwoty brutto zakupu.

Jak często można korzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie może być udzielone raz na 3 lata, upływający okres należy jednak liczyć nie od dnia akceptacji wniosku, a od początku roku następującego po roku, w którym dofinansowanie zostało udzielone. Okres ten może zostać skrócony w kilku przypadkach:

 • gdy pogorszeniu uległ stan zdrowia lub zaszły zmiany w stanie fizycznym, które sprawiły, że niepełnosprawny nie może już korzystać z przedmiotu dofinansowania;
 • gdy w wyniku zdarzeń losowych niepełnosprawny utracił przedmiot dofinansowania lub uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym naprawę. 

Wózek elektryczny to duże udogodnienie dla osoby niepełnosprawnej. PFRON dofinansowanie do wózka elektrycznego 2024 to dobry sposób na częściowe pokrycie kosztów związanych z nabyciem wózka. Dla osób niepełnosprawnych może to być bardzo korzystne.

Archiwum: sierpień 2022