Prawo jazdy jest bardzo dużym ułatwieniem dla osoby niepełnosprawnej. Zapewnia ono duży poziom niezależności i ułatwia radzenie sobie z codziennymi sprawami. Przed niepełnosprawnymi stawia się wiele wymagań odnośnie bezpieczeństwa.

Aby ułatwić niepełnosprawnym zdobycie prawo jazdy, mogą oni starać się o dofinansowanie. PFRON dofinansowanie do prawa jazdy 2023 – chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!

Prawo jazdy dla niepełnosprawnych – co należy wiedzieć?

Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać prawo jazdy, ale muszą spełnić pewne warunki. Najważniejszym z nich są dwie sprawne kończyny, z czego jedną z nich musi być ręka.

Samochód, którym porusza się osoba niepełnosprawna, musi zostać specjalnie do niej przystosowany. Aby rozpocząć procedurę starania się o prawo jazdy, należy:

 • uzyskać orzeczenie lekarskie, które będzie świadczyło o braku przeciwwskazań do prowadzenia auta;
 • do wydziału komunikacji udać się z wnioskiem, dokument tożsamości, zdjęciem i orzeczeniem lekarskim;
 • konieczne będzie jeszcze złożenie Profil Kandydata na Kierowcę, jest to elektroniczny dokument, w którym znajdują się wszystkie informacje o prawie jazdy;
 • zapisać się oraz ukończyć praktyczny i teoretyczny kurs prawa jazdy;
 • zdać część teoretyczną oraz praktyczną państwowego egzaminu na prawo jazdy;
 • ostatnim etapem będzie przystosowanie pojazdu do potrzeb niepełnosprawnego.

PFRON dofinansowanie do prawa jazdy 2023 – na czym polega?

Przedmiotem dofinansowania PFRON jest pomoc osobie niepełnosprawnej uzyskać prawo jazdy. Dofinansowanie może objąć koszty kursu szkoleniowego, egzaminów.

Dodatkowo dofinansowane mogą zostać jazdy doszkalające oraz szkolenie uzupełniające. Jeżeli kurs jest przeprowadzany poza miejscowością zamieszkania, to jest możliwość uzyskania dodatku na zakwaterowanie, wyżywienie i odjazd. Dofinansowanie nie może pokryć kosztów związanych z uzyskaniem zaświadczeń lekarskich.

PFRON dofinansowanie do prawa jazdy 2023 może sfinansować koszty poniesione przed złożeniem wniosku, ale tylko w wypadku, gdy poniesione zostały do 180 dni wstecz od daty złożenia wniosku. Ważne jest jednak, by w terminie, gdy poniesione zostały koszty związane z prawem jazdy, niepełnosprawny spełniał warunki uczestnictwa w programie.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

PFRON dofinansowanie do prawa jazdy 2023 mogą dostać osoby, które:

 • mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • mają dysfunkcje związane z narządem ruchu lub narządem słuchu, w stopniu, który wymaga korzystania z usług tłumacza języka migowego;
 • jest w wieku aktywności zawodowej, czyli do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn.

Kiedy nie można otrzymać dofinansowania?

Z dofinansowania nie może skorzystać osoba, która nie spełnia chociaż jednego z warunków uczestnictwa, a także każda osoba, która:

 • ma wymagalne zobowiązania wobec PFRON;
 • ma zobowiązania wobec realizatora programu;
 • nie ukończyła 18 lat;
 • jest mężczyzną, który przekroczył 65 lub kobietą powyżej lat 60.

Pomoc może zostać zrealizowana, dopiero gdy uregulowane zostaną zaległości wobec PFRON lub realizatora programu. 

Co należy przygotować, by otrzymać dofinansowanie?

Osoba starająca się o PFRON dofinansowanie do prawa jazdy 2023 musi przedłożyć dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • fakultatywnie złożone musi zostać zaświadczenie od lekarza specjalisty, gdy przyczyna orzeczenia o niepełnosprawności jest inna niż 05-R lub 03-L;
 • fakultatywnie złożona może zostać również oferta cenowa;
 • jeżeli sprawa dotyczy osoby pod prawną opieką, to konieczne będzie złożenie dokumentu stanowiącego opiekę prawną

Dokumenty składane są formie skanu w przypadku wniosku wysyłanego drogą elektroniczną przy użyciu systemu SOW. Wnioski można także składać drogą tradycyjną, wtedy powyższe dokumenty dostarczane są w formie kopii. Wyjątkiem są jednak oświadczenia, które załącza się w oryginale.

PFRON dofinansowanie do prawa jazdy 2023 – ile można otrzymać?

Maksymalna kwota, którą można otrzymać poprzez skorzystanie z dofinansowania PFRON to 4800 złotych. Składa się to na:

 • 2100 złotych – koszty związane z kursem i egzaminem na kategorię B;
 • 3500 złotych – koszty kursu oraz egzaminów na pozostałe kategorie;
 • 800 złotych inne koszty związane z uzyskaniem prawa jazdy, gdy kurs odbywa się poza miejscowością zamieszkania. Chodzi tutaj na przykład o zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd;
 • 500 złotych – koszty związane z korzystaniem z usług tłumacza migowego przez osoby z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu, który tego wymaga.

Realizator programu decyduje o wysokości dofinansowania na podstawie oceny wniosku. To właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie uzasadnienie wniosku. Udział własny wnioskodawcy powinien wynosić przynajmniej 25 procent ceny brutto usługi.

Jak często może zostać udzielone dofinansowanie?

PFRON dofinansowanie do prawa jazdy 2023 może zostać udzielone raz na 3 lata, licząc od początku roku następującego po poprzednim udzieleniu dofinansowania. Jest możliwość otrzymania dofinansowania z pominięciem tego okresu w przypadku osób, których stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie mogą one korzystać z uprzednio dofinansowanego przez PFRON przedmiotu dofinansowania.

W większości przypadków pomoc może zostać udzielona raz na trzy lata. Jeżeli osoba otrzymała ją w połowie 2019 roku, to kolejny wniosek będzie ona mogła złożyć dopiero w 2023 roku. W przypadku dofinansowania nie liczy się negatywny wynik z poprzedniej próby jej otrzymania. 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie z dofinansowaniem prawa jazdy. Można tutaj wymienić dofinansowanie związane z kosztami:

 • oprzyrządowania samochodu;
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego;
 • sprzętu elektronicznego;
 • zakupu protezy;
 • serwisu protezy;
 • zakupu wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym;
 • nauki na poziomie wyższym.

Prawa i obowiązki osoby niepełnosprawnej za kierownicą

Niepełnosprawny kierowca może korzystać z miejsc parkowania oznaczonych znakiem tzw. „koperty”. W znacznym stopniu ułatwia to znalezienie miejsca do parkowania w miastach.

Miejsca te są znacznie szersze niż większość tradycyjnych miejsc parkingowych. Niepełnosprawny może więc swobodnie opuścić pojazd. Takie miejsca parkingowe to duża wygoda dla niepełnosprawnego kierowcy.

Kierowca z niepełnosprawnością pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności może nie stosować się do określonych znaków. Ten przepis dotyczy między innymi:

PFRON dofinansowanie do prawa jazdy 2023 to znaczne ułatwienie dla osób niepełnosprawnych, które chcą zwiększyć swoją samodzielność. Prawo jazdy to znaczne zwiększenie wygody i komfortu osoby niepełnosprawnej. Należy pamiętać, że PFRON może dofinansować także i inne potrzeby niepełnosprawnego.

Archiwum: styczeń 2023