1. Dane osobowe sprawcy i poszkodowanego

Oświadczenie powinno zawierać pełne dane osobowe sprawcy kolizji, a także danych osobowych poszkodowanego lub poszkodowanych (jeśli to możliwe). Obejmuje to imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz numer PESEL.

2. Dane pojazdów i towarzystwa ubezpieczeniowego

Kolejnym elementem oświadczenia są dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Należy podać markę, model oraz numer rejestracyjny każdego z pojazdów. Ważne jest również, aby zawrzeć informacje o ubezpieczycielu i numer polisy OC sprawcy kolizji.

3. Data, czas i miejsce zdarzenia

Dokładne określenie czasu i miejsca zdarzenia jest kluczowe dla ustalenia okoliczności kolizji. Data i godzina zdarzenia powinny być precyzyjnie wskazane. Miejsce zdarzenia opisuje się przez podanie możliwie najdokładniejszych informacji lokalizacyjnych, takich jak ulica, numer drogi, opis charakterystycznego punktu lub skrzyżowania.

4. Okoliczności zdarzenia

W tej części oświadczenia jest dokładny opis, co dokładnie się wydarzyło. Należy szczegółowo opisać przebieg zdarzenia, w tym manewry wykonywane przez pojazdy bezpośrednio przed kolizją. Ważne jest, aby sprawca przedstawił swoją wersję zdarzeń, jednakże powinien robić to obiektywnie i rzetelnie, unikając subiektywnych ocen i emocjonalnych sformułowań.

5. Świadkowie

Jeśli w czasie zdarzenia obecni byli świadkowie, warto umieścić ich dane w oświadczeniu. Należy podać imiona i nazwiska świadków oraz ich dane kontaktowe. Świadkowie mogą dostarczyć cennych informacji, które pomogą wyjaśnić okoliczności kolizji.

6. Dokumentacja

Dołączenie dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia jest bardzo pomocne. Zdjęcia powinny przedstawiać uszkodzenia pojazdów, ogólny układ drogi, a także inne istotne detale, które mogą mieć znaczenie przy dalszym dochodzeniu.

7. Podpis

Na końcu dokumentu sprawca kolizji oraz poszkodowany powinni się czytelnie podpisać. Prawidłowo sporządzone oświadczenie sprawcy kolizji jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu, który pozwala na szybkie i sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy. Warto pamiętać, że każdy element oświadczenia powinien być skrupulatnie i dokładnie opracowany, co zapewni jego wiarygodność i użyteczność w dalszych procedurach.

Co zrobić, jeśli sprawca nie chce podpisać oświadczenia lub ucieknie z miejsca kolizji?

Jeśli sprawca kolizji drogowej odmawia podpisania oświadczenia o zdarzeniu, istnieje kilka kroków, które można podjąć w celu zabezpieczenia swoich praw i odpowiedniej dokumentacji zdarzenia.

Najpierw warto spróbować zachować spokój i ponownie przekonać sprawcę do podpisania oświadczenia, wyjaśniając, że jest to w interesie obu stron, aby sprawa została rozwiązana szybko i bez konieczności angażowania policji.

Jeżeli sprawca nadal odmawia współpracy, należy wezwać policję. Przybycie funkcjonariuszy często motywuje sprawców do zmiany decyzji. Ponadto, obecność policji zapewnia, że zostanie sporządzony oficjalny raport, który dokładnie opisuje okoliczności zdarzenia, co może być kluczowe dla procesu odszkodowawczego. Policję należy wezwać również w sytuacji, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Niezbędne może okazać się samodzielne zbieranie dowodów z miejsca zdarzenia. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń, miejsca kolizji, a także oznakowania drogowego i widocznych śladów hamowania może być bardzo pomocna. Warto także notować wszelkie informacje o warunkach pogodowych czy oświetleniu.

Jeśli byli świadkowie zdarzenia, ich zeznania mogą być cenne. Poproś ich o podanie danych kontaktowych oraz krótki opis tego, co widzieli. Świadkowie mogą później być wezwani do złożenia zeznań, co może być kluczowe dla ustalenia przebiegu zdarzeń.

Niezależnie od postępowania z policją, należy jak najszybciej skontaktować się ubezpieczycielem, aby zgłosić zdarzenie. Ubezpieczyciel może również udzielić wskazówek, jak postępować w sytuacji, gdy druga strona odmawia podpisania oświadczenia.

Materiał promocyjny

Archiwum: kwiecień 2024