W skrócie:

 • Zbycie pojazdu obejmuje nie tylko przekazanie pojazdu, ale również szereg obowiązków administracyjnych.
 • Odpowiedzialność za oficjalne potwierdzenie transferu własności pojazdu spoczywa na sprzedającym.
 • Sprzedaż pojazdu powinna zostać zgłoszona w wydziale komunikacje. Te znajdują się w urzędach miasta, dzielnicy albo starostwach powiatowych.
 • Ważne jest również poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego oraz urzędu skarbowego o transakcji.
 • Zgłoszenie zbycia pojazdu można zrealizować osobiście lub online, a wszyscy współwłaściciele lub osoba z pełnomocnictwem powinni zgłosić transakcję.
 • W ciągu 14 dni od sprzedaży pojazdu należy powiadomić ubezpieczyciela o transakcji, by uniknąć problemów z nieuregulowaną składką OC.
 • Polisa OC może być przekazana nowemu właścicielowi, ale ubezpieczenia dodatkowe (np. AC) nie są automatycznie przenoszone.
 • Sprzedający może otrzymać zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia dodatkowego po sprzedaży pojazdu.

Gdzie zgłosić zbycie pojazdu i dlaczego to takie ważne?

Gdy następuje zbycie pojazdu, istotne jest nie tylko przekazanie kluczyków nowemu nabywcy, ale również spełnienie pewnych formalności, aby zabezpieczyć się przed przyszłymi nieprzyjemnościami. W teorii to nabywca jest odpowiedzialny za zarejestrowanie pojazdu na swoje nazwisko, ale sprzedający również powinien podjąć odpowiednie kroki, aby zarejestrować transakcję.

O ile teoretycznie wystarczające wydaje się, aby nowy właściciel zajął się wszystkimi sprawami rejestracyjnymi, o tyle w praktyce jest inaczej. Ostateczna odpowiedzialność spoczywa na sprzedającym, aby oficjalnie potwierdzić transfer własności pojazdu. Jeśli auto miało więcej niż jednego właściciela, wszyscy oni powinni osobiście zgłosić się w odpowiednim wydziale komunikacji, aby potwierdzić transakcję – chyba że posiadają odpowiednie pełnomocnictwo pisemne, które jednak często wiąże się z dodatkowymi opłatami i formalnościami.

Miejsca, w których można zgłosić zbycie pojazdu

Są to:

 • urzędy miast;
 • urzędy dzielnicowe;
 • starostwa powiatowe.

Pamiętaj jednak, że muszą znajdować się w nich wydziały komunikacji!

Nie tylko odpowiedni wydział komunikacji powinien zostać poinformowany o transakcji; równie ważne jest powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego. Obie te instytucje, wraz z urzędem skarbowym, do którego nowy właściciel musi zgłosić zakup, powinny zostać powiadomione o transakcji, aby zbycie pojazdu było w pełni legalne i bezproblemowe.

Obie strony – zarówno kupujący, jak i sprzedający – powinny z pełną świadomością podejść do swoich obowiązków oraz zrozumieć, jakie mogą być konsekwencje ich niedopełnienia. Działanie zgodnie z procedurami oraz korzystanie z dostępnych formularzy i wniosków, takich jak wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, pomaga przeprowadzić cały proces sprawnie i bez zbędnych komplikacji.

Jak zgłosić zbycie pojazdu?

Proces sprzedaży pojazdu składa się z kilku kluczowych kroków, które mogą stanowić pewne wyzwanie dla osób, które po raz pierwszy decydują się na taką transakcję.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Pierwszy i główny etap obejmuje sformalizowanie transakcji poprzez umowę, w której określone są kluczowe elementy i zobowiązania obu stron.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu to dokument, który staje się kluczowym świadectwem transakcji. Choć kodeks cywilny (art. 535) podaje ogólne wytyczne dotyczące takich umów, to dokument powinno się sformułować tak, aby zapewnić, że obie strony są świadome warunków i zgadzają się na wszystkie elementy umowy.

W umowie powinny się znaleźć:

 • miejsce i data zawarcia umowy;
 • pełne dane osobowe obu stron transakcji (lub dane firmy);
 • specyfikacja zbywanego pojazdu (marka, model, aktualny stan licznika, rok produkcji, kolor, numer rejestracyjny, numer VIN);
 • ustalone warunki transakcji, takie jak cena, forma płatności czy moment przekazania pojazdu;
 • deklaracja odpowiedzialności za pokrycie wszelkich kosztów związanych z transakcją;
 • oświadczenie nabywcy o świadomości stanu technicznego pojazdu;
 • podpisu obu stron transakcji.

Zachowanie klarowności i przejrzystości w umowie nie tylko minimalizuje ryzyko przyszłych sporów, ale także stanowi solidną podstawę dla dalszych etapów procesu sprzedaży i przekazania pojazdu.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Kiedy przychodzi czas na oficjalne zgłoszenie transakcji pojazdu, możesz zgłosić sprzedaż przez internet (będzie potrzebny ci nowy dowód osobisty lub profil zaufany) lub osobiście, w odpowiednim wydziale komunikacji. Na wizytę zabierz ze sobą:

 • dokument tożsamości użyty podczas finalizowania umowy sprzedaży;
 • oryginał umowy kupna-sprzedaży pojazdu;
 • wypełnione zgłoszenie przekazania pojazdu (wniosek znajdziesz w sieci lub bezpośrednio w urzędzie).

Zastanawiasz się, kto jest uprawniony do zawiadomienia o zbyciu pojazdu? Jeśli pojazd jest współwłasnością, wszyscy współwłaściciele powinni pojawić się osobiście w urzędzie. Możliwe jest uniknięcie tego poprzez wyznaczenie jednej osoby w pisemnym upoważnieniu. Wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 17 zł albo 22 zł, jeśli pełnomocnictwo jest uwierzytelnione.

Pełnomocnictwo powinno zawierać informacje takie jak:

 • dane i podpis(y) pełnomocnika(-ów);
 • data i lokalizacja wydania;
 • informacje o osobie otrzymującej pełnomocnictwo;
 • szczegóły pojazdu (marka, model, numer rejestracji, VIN);
 • zakres czynności, na które pełnomocnictwo jest wydane, tzn. zgłoszenie sprzedaży pojazdu.

Uważaj! W sytuacji, gdy współwłaścicielem jest bliski krewny (np. małżonek, dziecko, rodzic, brat, siostra), opłata skarbowa nie jest pobierana.

Powiadomienie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu

Po sprzedaży pojazdu koniecznie musisz powiadomić ubezpieczyciela o dokonanej transakcji! Na mocy art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jesteś zobowiązany dokonać tego w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy sprzedaży pojazdu.

Brak spełnienia tego wymogu w określonym terminie może skutkować wezwaniem do zapłaty przez ubezpieczyciela za nieuregulowaną składkę OC, szczególnie gdy nasza polisa zostanie automatycznie przedłużona na następny okres. To istotny obowiązek, o którym dotychczasowy właściciel pojazdu zarejestrowanego w towarzystwie nie powinien zapominać! Kary za brak OC są naprawdę dotkliwe.

Aby poinformować ubezpieczyciela o transakcji, możesz pobrać odpowiedni formularz z jego strony internetowej, który należy uzupełnić o dane takie jak:

 • datę i miejsce podpisania umowy;
 • twoje dane jako sprzedającego;
 • numer polisy OC;
 • pełną nazwę firmy ubezpieczeniowej;
 • szczegóły pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny i VIN);
 • dane kupującego (imię, nazwisko, PESEL, adres).

Ważne jest również załączenie dowodu transakcji lub umowy darowizny do zawiadomienia o transakcji pojazdu. Zaleca się, aby najpierw osobiście lub elektronicznie poinformować odpowiedni wydział komunikacji, a następnie ubezpieczyciela. Jeżeli chcesz zgłosić transakcję drogą elektroniczną, załącz także skan umowy sprzedaży (lub darowizny) opieczętowany przez urząd.

Sprzedaż pojazdu a AC i OC

Pamiętaj, że jako sprzedający jesteś zobowiązany przekazać polisę OC nowemu właścicielowi, który ma prawo (ale nie obowiązek!) kontynuować ją do końca okresu ubezpieczenia. Jeśli nowy posiadacz pojazdu zdecyduje się anulować bieżące ubezpieczenie, masz prawo do zwrotu niewykorzystanej części składki. Warto to przedyskutować z kupującym przed finalizacją umowy sprzedaży. Jeśli nabywca pojazdu zdecyduje się na kontynuację ubezpieczenia OC, zwrot nie będzie ci przysługiwać!

Inaczej sprawa ma się w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, takich jak AC (Auto Casco), ASS (Auto Assistance) czy NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków), które nie zostają automatycznie przeniesione na nowego właściciela pojazdu. Jest to istotne, ponieważ jeśli jako sprzedający zawarłeś wcześniej umowę ubezpieczenia dodatkowego, po realizacji transakcji sprzedaży samochodu towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek zwrócić ci niewykorzystaną część składki za okres, który pozostał do końca umowy ubezpieczenia. Kwota zwrotu jest obliczana w sposób proporcjonalny, od momentu finalizacji transakcji sprzedaży auta do końca okresu, w którym ochrona ubezpieczeniowa miała obowiązywać.

Zaleca się również dokładne przestudiowanie warunków umowy ubezpieczenia oraz regulaminu danej firmy ubezpieczeniowej, aby poznać wszelkie niuanse związane z realizacją praw i obowiązków obu stron umowy po sprzedaży pojazdu.

Zbycie pojazdu – podsumowanie

Proces zbycia pojazdu wcale nie jest tak trudny, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Chociaż obowiązki administracyjne mogą wydawać się przytłaczające, systematyczne podejście i ścisłe przestrzeganie procedur może znacznie ułatwić cały proces. Warto pamiętać, że nasze obowiązki nie kończą się w momencie przekazania kluczyków – ciągle jesteśmy odpowiedzialni za poinformowanie odpowiednich instytucji o zmianie własności pojazdu i ewentualne uregulowanie spraw związanych z ubezpieczeniem. W ten sposób zaoszczędzisz sobie wielu potencjalnych problemów i niepotrzebnych wydatków!

Archiwum: październik 2023