Umowa leasingu to kontrakt zawierany na określony czas, najczęściej od dwóch do czterech lat. W momencie ustania jego ważności klient albo staje się właścicielem pojazdu, albo może skorzystać z opcji wykupienia maszyny. W podpisywanym dokumencie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z leasingu, zasad rezygnacji, a także wysokości składek i sposobie ich spłaty. Sprawdź, jak wygląda umowa!

Umowa leasingu – wzór

Samodzielne sporządzenie umowy leasingu dla osób, które wcześniej jej nie zawierały, może być kłopotliwe. Doskonale o tym wiemy, dlatego udostępniliśmy gotowy wzór dokumentu. Pobierz plik, zapoznaj się z informacjami, edytuj, wydrukuj, uzupełnij pola i podpisz.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Wypowiedzenie umowy leasingu

Umowa leasingu kończy się wraz z terminem wyznaczonym w dokumencie. Może zostać jednak wypowiedziana również w sytuacji, gdy korzystający narusza jej zapisy i nie dopełnia swoich obowiązków. Do takich okoliczności zalicza się:

  • niewłaściwy sposób użytkowania pojazdu;
  • utrzymywanie go w nieodpowiednim stanie technicznym;
  • zwlekanie z opłatą rat dla finansującej strony umowy.

W momencie zakończenia umowy leasingobiorca ma obowiązek zwrotu rzeczy do leasingodawcy. W skrajnych przypadkach, gdy z winy klienta powstaną szkody pojazdu, podmiot finansujący może zażądać natychmiastowej spłaty wszystkich rat leasingowych.

Udostępniony przez nas wzór umowy leasingowej jest tylko przykładem, a dokładna struktura odpisu i zawarte w nim warunki zależą od podmiotu finansującego całą operację. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem i wyjaśnić kwestie, które wzbudzają wątpliwości klienta, zanim wyposaży swoje przedsiębiorstwo w samochód.

Umowa leasingu – podstawowe informacje

Dokument sporządzają dwie strony – finansujący i korzystający. Strony umowy są określane także jako leasingodawca i leasingobiorca.

Leasingodawca może być wyłącznie kimś, kto prowadzi firmę. Czerpie zyski z działalności leasingowej we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany. Z kolei leasingobiorcą określa się każdą osobę fizyczną i prawną. Oznacza to, że leasing jest dostępny zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

Na czym polega leasing? 

Leasingiem jest przeniesienie posiadania rzeczy na leasingobiorcę. Oddanie jej do używania lub korzystania trwa przez wcześniej ustalony okres. Finansującemu należy się za to zapłata, w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Minimalna kwota jest regulowana zapisami Kodeksu cywilnego, które wskazują, że stawka powinna być równa co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Jak wygląda to w rzeczywistości? Zazwyczaj finansującemu zwraca się co najmniej koszt nabycia pojazdu. Do wynagrodzenia mogą też zostać wliczone koszty funkcjonowania prowadzonej działalności czy wydatki poniesione przy spłacie kredytu zaciągniętego na nabycie auta. W umowie leasingowej określa się też dokładny czas spłaty uzgodnionych rat, a także ich wysokość.

Zasady zawarcia umowy leasingu

Umowa leasingu powinna być zawierana na piśmie. Informuje o tym art. 709.2 Kodeksu cywilnego. Konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu obejmującego oświadczenie woli przez obie strony na dokumencie. Jeśli umowa nie zostanie sporządzona na piśmie, to będzie to równoznaczne z nieważnością dokumentu.

Jest też inny sposób na sygnowanie umowy leasingu, czyli podpis elektroniczny. Oświadczenia woli ze złożonym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ma taką samą wartość co odręczny podpis. Regulują to przepisy zawarte w art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wydanie przedmiotu leasingu – obowiązki finansującego

Jak mówi art. 798.4 § 3 Kodeksu cywilnego, finansujący powinien wydać korzystającemu dokumenty, w których znajdują się informacje związane z umową zawartą ze zbywcą. Do najważniejszych zalicza się odpis umowy, a także dokument gwarancyjny.

Leasingodawca musi też wywiązać się z zapisów umowy dotyczących terminu wydania samochodu i przekazać pojazd w takim stanie, w jakim otrzymał go od zbywcy. Zgodnie z art. 709.4 § 1 Kodeksu cywilnego.

Czego nie musi robić leasingodawca? W jego gestii nie leży odpowiedzialność za przydatność przedmiotu leasingu do umówionego użytku, a także ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem auta w należytym stanie w trakcie trwania umowy leasingu.

Odbiór i korzystanie z przedmiotu umowy – obowiązki leasingobiorcy

Do najważniejszych obowiązków korzystającego należy terminowe spłacanie ustalonych rat. Ich wysokość oraz dokładna data regulowania opłat są zawarte w umowie leasingu. Jednym z najczęściej zadawanych pytań w kontekście obowiązków leasingobiorcy jest to, czy może dokonać wcześniejszej spłaty należności. 

Zgodnie z art. 585 Kodeksu cywilnego jest to możliwe. Leasingobiorca może płacić raty przed terminem płatności. W takiej sytuacji ma również prawo do odliczenia kwoty, która odpowiada wysokości stopy procentowej dla konkretnego rodzaju kredytów Narodowego Banku Polskiego. 

Pozostałe obowiązki obejmują utrzymanie przedmiotu leasingu w odpowiednim stanie technicznym, korzystanie z niego w sposób określony w umowie, a także poniesienie kosztów ubezpieczenia auta. Ostatnia opłata jest naliczana według ogólnie przyjętych warunków, chyba że ta kwestia zostanie inaczej uregulowana przez obie strony w umowie leasingu.

Korzystanie z auta przez osoby trzecie 

Może zdarzyć się sytuacja, w której leasingobiorca będzie chciał udostępnić przedmiot umowy osobie trzeciej. W takich okolicznościach niezbędna jest zgoda finansującego. Potwierdza to art. 709.12 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność wobec leasingodawcy, na podstawie warunków umieszczonych w umowie, ponosi wtedy zarówno korzystający, jak i osoba trzecia, której powierzono auto. 

Zakończenie umowy leasingu

Koniec trwania umowy wiąże się z tym, ze korzystający powinien zwrócić przedmiot leasingu w stanie określonym przez obie strony. Najczęściej leasingodawca umożliwia wykupienie auta za wyznaczona wcześniej cenę – procent od wartości końcowej przedmiotu leasingu. 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022