Wzór oświadczenia o kolizji jest sposobem na to, żeby sprawca poniósł odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Odpowiednio skonstruowany formularz pomoże uniknąć sytuacji, w której winny opuszcza miejsce zdarzenia i rozliczenie się z nim jest później utrudnione. Za sprawą wcześniej sporządzonego pisma nie trzeba się o to martwić. Co powinno się w nim znajdować?

 

Pobierz wzór w .pdf
X
 
ikona pdf
 
Pobierz wzór w .docx
X
 
ikona doc
 

 

Strony sporządziły oświadczenie – co robić dalej?

Kiedy strony zdecydowały się spisać oświadczenie, można zgłosić się po odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy. W tym momencie zostaje uruchomiona procedura likwidacji szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe osoby, która jest winowajcą zdarzenia, weryfikuje takie rzeczy, jak na przykład dostarczone informacje, zgodność danych z dokumentami osobistymi i numerem ubezpieczenia OC, a także zakres odpowiedzialności. Następnie dokonuje się wyceny szkody i towarzystwo wydaje decyzję o wypłacie należnego odszkodowania z OC sprawcy. Może też nastąpić sytuacja, w której ubezpieczyciel ureguluje rachunek bezpośrednio z warsztatem, w którym są naprawiane skutki kolizji.

Czy w razie kolizji drogowej wezwanie policji jest obowiązkowe?

Nie zawsze jest to konieczne. Sytuacja, w której nie trzeba wzywać policji, ma miejsce wtedy, gdy obie strony są zgodne co do przebiegu i wersji wydarzeń, a obie mają pewność, że przedstawione informacje są prawdziwe. Natomiast policja powinna być wezwana w momencie, kiedy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Pod numer 997 trzeba też zadzwonić, kiedy obie strony nie mogą dojść do porozumienia odnośnie do tego, jak doszło do zdarzenia i kto jest winowajcą. Możliwe, że zdarzy się sytuacja, kiedy wezwanie policji jest konieczne, bo drugi kierowca jest nietrzeźwy. Po służby bezpieczeństwa trzeba też zadzwonić, kiedy wskutek kolizji powstało zagrożenie życia lub zdrowia dla jakichkolwiek uczestników zdarzenia drogowego.

Kolizja a wypadek drogowy – jaka jest różnica?

Jeśli w trakcie niebezpiecznego zdarzenia drogowego, na przykład stłuczki nikt nie poniósł śmierci lub odniósł poważnego uszczerbku na zdrowiu, ale pojawiło się uszkodzenie pojazdu, to jest to traktowane jako kolizja, a nie wypadek. Oprócz tego szkody nie mogą być poważne. Wskutek kolizji pojawiają się zazwyczaj drobne otarcia, zarysowania lub wgniecenia. Nie ma też obowiązku wzywania policji, czy innych służb porządkowych. Wypadek charakteryzuje się tym, że jego efektem są poszkodowane osoby – zabici lub ranni, a także poważne uszkodzenie pojazdu. W takiej sytuacji niezbędne jest wezwanie policji i ratowników medycznych, a także straży pożarnej, jeśli jest to konieczne. Zabronione jest też przemieszczanie pojazdów, które brały udział w wypadku. Zakaz obowiązuje z tego względu, że utrudniłoby to odtworzenie przebiegu zdarzeń służbom porządkowym.

Wzór oświadczenia o kolizji – kiedy go spisać?

Dokument warto spisać, kiedy strony uczestniczące w kolizji są zgodne co do okoliczności zdarzenia, kto ponosi winę za zaistniałą sytuację. Dlaczego warto wypełnić wzór oświadczenia o kolizji od razu? Dzięki temu można zaoszczędzić czas. Policja nie zawsze rozpatruje wezwania do drobnych stłuczek w pierwszej kolejności. Z tego powodu na dojazd funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia trzeba niekiedy czekać kilka godzin. Skorzysta też na tym osoba, która jest winowajca, nie otrzyma mandatu. Szybkie wypełnienie i podpisanie wzoru oświadczenia o kolizji przyspieszy też wypłatę odszkodowania z OC.

Jakie informacje należy umieścić w oświadczeniu o kolizji?

Warto dowiedzieć się, co robić w momencie, kiedy obie strony uzgodniły, kto ponosi winę za powstanie kolizji – należy sporządzić oświadczenie o kolizji lub wypełnić wcześniej pobrany i wydrukowany wzór. Nie można też zapomnieć o tym, aby przetransportować pojazdy, które brały udział w zdarzeniu na pobocze. Dzięki temu nie będą utrudniały przejazdu pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

Należy zawrzeć dane uczestników zdarzenia

W oświadczeniu o kolizji powinny znajdować się dane osobiste i adresowe osób, które brały udział w zdarzeniu. Informacje mają obejmować: imię i nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny, a także serię i numer dowodu osobistego. Trzeba też umieścić wiadomości na temat posiadanego prawa jazdy.

Informacje na temat pojazdów

Następnie trzeba podać informacje o pojazdach. Oświadczenie ma zawierać markę i model samochodów, ich numer rejestracyjny oraz dane właścicieli. Niekoniecznie osób, które w danym momencie powadziły auto. Informacje muszą być zgodne ze wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

Wiadomości na temat polisy sprawcy zdarzenia

Ważną informacją, która powinna znaleźć się w oświadczeniu o kolizji, jest też wiadomość na temat ubezpieczenia, które obejmuje pojazd sprawcy. Dane mają dotyczyć nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego oraz numeru polisy OC. Całość powinny uzupełniać wiadomości na temat okresu ważności obowiązkowego ubezpieczenia samochodu.

Treść oświadczenia i dane poszkodowanego

Dobrze, aby dane były ułożone w czytelnej formie. Sprawi to, że nie będzie żadnych wątpliwości co do zaistniałego zdarzenia. Z treści oświadczenia o kolizji powinno jasno wynikać, że sprawca przyznaje się do winy. Dokument musi też zawierać informacje na temat poszkodowanego. Informacje mają obejmować imię i nazwisko zarówno osoby, która prowadziła pojazd, jak i właściciela samochodu. Zgodnie z tym, co jest wpisane w dowodzie rejestracyjnym.

O czym pamiętać przy spisywaniu oświadczenia o kolizji?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w oświadczeniu o kolizji powinna znajdować się jasna informacja na temat tego, kto jest sprawca zdarzenia. Dokument ma obejmować deklarację taką, jak ,,doprowadziłem do kolizji” lub ,,sprawca kolizji jest”, która będzie potwierdzona danymi osobowymi. Trzeba tez dodać dane na temat okoliczności zdarzenia i opisać, jak doszło do stłuczki. Oświadczenie o kolizji powinno zawierać również dokładny opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego oraz sprawcy. Warto też umieścić informacje na temat ewentualnego zniszczenia pozostałych przedmiotów znajdujących się w aucie w trakcie kolizji. Przy dokumentowaniu zdarzenia będą też pomocne zeznania świadków. Jeśli pozostali uczestnicy ruchu, którzy widzieli przebieg kolizji, wyraża na to zgodę, warto umieścić ich dane osobowe w dokumencie. Pozwoli to dodatkowo zabezpieczyć się, na przykład przed sytuacją, w której sprawca zdarzenia wycofa się ze swojej deklaracji. Może też się zdarzyć sytuacja, że osoba, która spowodowała stłuczkę, nie ma aktualnej polisy OC. Prawdopodobnie nie powiadomi tym poszkodowanego, który po podpisaniu oświadczenia i oddaleniu się sprawcy pozostanie z problemem sam. Można samemu zweryfikować to, czy ma on wykupione ubezpieczenie. W bazie UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego powinny znajdować się wiarygodne informacje na ten temat.

Jak uzyskać wypłatę z ubezpieczenia sprawcy?

W momencie, kiedy oświadczenie o kolizji zostanie poprawnie spisane, z uwzględnieniem wcześniej wymienionych informacji, trzeba będzie zainteresować się pozyskaniem należności z polisy OC sprawcy. Jest na to kilka sposobów. Z towarzystwem ubezpieczeniowym można się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie. Sami ubezpieczyciele ułatwiają cały proces, umieszczając na swoich stronach specjalne formularze. Po ich wypełnieniu wystarczy kliknąć komendę ,,wyślij”, aby uruchomić całą procedurę.

Bezpośrednia Likwidacja Szkody – jak działa?

Jest dostępne również inne rozwiązanie – BLS, czyli Bezpośrednia Likwidacja Szkody. Działa to w ten sposób, że towarzystwo, u którego ma polisę poszkodowany, wypłaca rekompensatę szkód. Następnie ubezpieczyciel sam ściąga opłatę z towarzystwa obsługującego sprawcę. Warto też pamiętać o zasadach korzystania z BLS. Odszkodowanie nie może być wyższe niż 30 000 zł – zgodnie z ustaleniami Polskiej Izby Ubezpieczeń. Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje usługę wyłącznie na terenie Polski i obejmuje ona zdarzenia, w których uczestniczą nie więcej niż dwa pojazdy.

Wzór oświadczenia kolizji – gotowy formularz

Chcesz mieć wzór oświadczenia o kolizji zawsze przy sobie, ale nie wiesz, jak go sporządzić? Pobierz gotowy dokument z naszego załącznika. Mając go pod ręką, bez problemu i w prawidłowy sposób wypełnisz oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, co pozwoli ci skutecznie starać się o odszkodowanie.

Pobierz wzór w .pdf
X
 
ikona pdf
 
Pobierz wzór w .docx
X
 
ikona doc
 

 

Archiwum: sierpień 2022