Zanim ktoś zdecyduje się udostępnić swój pojazd drugiej osobie, powinien dowiedzieć się, czym jest umowa użyczenia samochodu. Przedstawiamy wzór i najważniejsze informacje na temat dokumentu!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa użyczenia samochodu ustala warunki, według których jest udostępniany pojazd. Jest alternatywnym rozwiązaniem dla porozumienia słownego. W dokumencie znajdują się takie zapisy, jak warunki korzystania z samochodu, eksploatacja, odpowiedzialność za szkody, a także określenie kosztów związanych z użytkowaniem auta. Co jeszcze warto wiedzieć o umowie użyczenia pojazdu?

Umowa użyczenia samochodu – w jakiej formie powinna być sporządzona?

Umowa użyczenia samochodu nie jest w żaden sposób uwarunkowana przez Kodeks cywilny. Z tego powodu można ją zawrzeć dowolnej formie. Samochód jest najczęściej użyczany na podstawie porozumienia ustnego. Takie rozwiązanie ma jednak kilka dużych wad.

Pomiędzy stronami może dojść do nieporozumienia odnośnie do warunków umowy. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub oddania go w innym stanie, niż było to wcześniej ustalone, na przykład z pustym bakiem, pojawi się na pewno żądanie rekompensaty kosztów. Dlatego lepiej spisać warunki umowy użyczenia samochodu, żeby wszystko było klarowne.

Najważniejsze elementy dokumentu – strony, przedmiot umowy i czas jej trwania

Przed sporządzeniem dokumentu warto wyjaśnić, do czego odnoszą się takie terminy, jak strona użyczająca i biorąca, przedmiot umowy oraz czas jej trwania. Dysponując taką wiedzą, opracowanie dobrze skonstruowanej i przejrzystej umowy nie będzie trudne. 

Strona użyczająca i biorąca

W umowie użyczenia samochodu rozróżnia się dwie strony – użyczającego i biorącego. Dla odpowiedniego oznaczenia każdej z nich niezbędne jest zawarcie w dokumencie danych identyfikacyjnych. Są to takie informacje jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • PESEL;
 • numer dowodu osobistego.

Wygląda to nieco inaczej w przypadku osób fizycznych. Muszą zawrzeć w formularzu dane opisujące nazwę przedsiębiorcy, adres siedziby, NIP i opcjonalnie KRS oraz REGON. W dokumentach trzeba też zapisać imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania jednej ze stron.

Przedmiot umowy użyczenia samochodu

W tym przypadku przedmiotem umowy jest samochód. Podobnie jak przy wskazywaniu stron w dokumencie, do wskazania pojazdu niezbędne są informacje na temat:

 • numeru rejestracyjnego;
 • rocznika, modelu;
 • mocy jednostki napędowej,
 • jej pojemności;
 • opis ogólny pojazdu.

Jedną z kluczowych kwestii przy dokumentowaniu przedmiotu ruchomego jest wskazanie wad. To bardzo ważne, ponieważ zatajenie informacji na temat na przykład ewentualnych usterek jest niezgodne z art. 711 Kodeksu cywilnego.

Wskazanie sposobu użytkowania pojazdu

Zazwyczaj po dokładnym opisaniu przedmiotu umowy użyczenia samochodu pojawia się zapis dotyczący sposobu jego użytkowania. Najczęściej umieszczane zasady eksploatacji pojazdu to na przykład poruszanie się nim wyłącznie po terenie kraju czy nieprzekraczanie określonego przebiegu. Warto wspomnieć o tym, że biorący nie będzie mógł na własną rękę oddać w użytkowanie samochodu osobie trzeciej. Powinien na to wyrazić zgodę użyczający.

Czas trwania umowy użyczenia auta

Następnie obie strony ustalają, do jakiej daty obowiązuje umowa użyczenia samochodu. Do popularnych rozwiązań zaliczają się dwie opcje. Pierwsza z nich to ustalenie konkretnego okresu użytkowania pojazdu, na przykład na miesiąc czy tydzień. Natomiast druga, to zawarcie w dokumencie okresu wypowiedzenia lub umieszczenie zapisu o tym, że umowa przestaje obowiązywać wraz z żądaniem jej zakończenia przez użyczającego.

Eksploatacja i odpowiedzialność za stan techniczny samochodu

To biorący ponosi koszty eksploatacyjne. Zalicza się do nich:

 • kupno paliwa;
 • wyczyszczenie samochodu;
 • wymianę zużytych lub zepsutych części;
 • koszty związane z powstałymi w trakcie użytkowania samochodu usterkami.

Może też dojść do sytuacji, w której wydatki eksploatacyjne przekraczają standardowe ramy. Wtedy stosowane są przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, regulowane art. 752–757 Kodeksu cywilnego.

Z kolei odpowiedzialność spada na używającego w momencie przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu. Strona poniesie również koszty w okolicznościach, w których używa samochodu w sposób sprzeczny z umową, właściwościami lub przeznaczeniem. Nie powinien też użyczać pojazdu osobom trzecim, chyba że wymaga tego sytuacja, na przykład gdy pojawia się zagrożenie życia.

Warunki zwrotu i postanowienia końcowe

Jeżeli chodzi o warunki zwrotu, to strona biorąca samochód powinna oddać go przede wszystkim bez widocznych uszkodzeń. Mogą do tego dochodzić dodatkowe przepisy regulujące na przykład kupno wyeksploatowanych części, zwrot samochodu z pełnym bakiem czy wyczyszczonym wnętrzem. Dokładny opis zasad powinna zawierać umowa użyczenia samochodu.

Natomiast w postanowieniach końcowych wyszczególnia się informacje związane z zasadami wprowadzania zmian w umowie, liczbą kopii dokumentów przekazanych każdej ze stron czy klauzule przetwarzania danych. Umowa użyczenia samochodu musi być ponadto podpisana przez obie strony i zostać zwieńczona wydaniem pojazdu.

Użyczenie samochodu a polisa OC

Użyczający mogą się zastanawiać, jak działa polisa OC w momencie, kiedy udostępnia się pojazd drugiej osobie. Nie trzeba się martwić o aktywność ubezpieczenia. Pakiet jest zawierany na konkretny pojazd, a nie właściciela.

Z tego powodu w przypadku kolizji lub wypadku drogowego szkody są pokrywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które wydało OC właścicielowi, a nie użyczającemu auto. Posiadacz samochodu będzie jedynie musiał pokryć koszty związane z naprawą własnego samochodu, chyba że wykupił również pakiet AC.

Czy warto zdecydować się na sporządzenie takiego dokumentu?

Zdecydowanie tak. Pojazd ze względu na swoją wartość jest w wielu przypadkach ważną częścią majątku. Umieszczenie w dokumentach odpowiednich przepisów może pomóc w utrzymaniu pojazdu w odpowiednim stanie technicznym. Biorący, który ma świadomość, że za ewentualne zaniedbania czeka go odpowiedzialność i duże koszty, będzie z pewnością bardziej dbał o powierzony mu samochód.

Ze względu na dokładne opisanie warunków pisemna umowa użyczenia samochodu jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż słowne porozumienie. Każda ze stron może w prosty sposób dochodzić swoich praw na podstawie zapisów w dokumentach. Oprócz tego formularz nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Jak spisać umowę użyczenia pojazdu? Podsumowanie najważniejszych informacji

Na sam koniec warto uporządkować informacje na temat umowy użyczenia samochodu. Dokument jest regulowany w Kodeksie cywilnym w art. 710-719. Zgodnie z nimi, użyczający obliguje się do zezwolenia biorącemu na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy, w tym przypadku samochodu.

W zależności od zapisów umieszczonych w umowie użyczenia samochodu może się to odbywać przez czas określony lub nieokreślony. Cechą charakterystyczną tego dokumentu jest to, że w przeciwieństwie, na przykład do standardowej umowy najmu, czy dzierżawy, nie wiąże się z opłatami, które miałyby zostać uiszczone przez biorącego.

Zawarcie danych osobowych

Podstawową kwestią związaną z umową użyczenia samochodu jest zawarcie danych osobowych zarówno użyczającego, jak i biorącego. Zaliczają się do nich dane takie jak: imię i nazwisko, adres, PESEL lub nr dowodu tożsamości. Inne wymogi dotyczą sytuacji, w której stroną umowy są osoby prawne. Wtedy umowa użyczenia samochodu powinna zawierać: adres siedziby, NIP, opcjonalnie KRS i REGON. Do danych zalicza się też imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji takiego podmiotu.

Wskazanie właściciela pojazdu

Jednym z najczęściej zadawanych pytań w kontekście umowy użyczenia samochodu jest to, czy strona użyczająca musi być właścicielem pojazdu. Nie, może to być, na przykład najemca. W takich okolicznościach należy zawrzeć w dokumencie specjalny zapis. Powinien jasno wskazywać, że użyczający nie ma samochodu na własność, a ewentualne roszczenia związane z autem realny posiadacz powinien kierować właśnie do niego – nie do biorącego.

Określenie przedmiotu umowy użyczenia auta

Ważne jest też jasne określenie, co stanowi przedmiot umowy. W tym przypadku jest to samochód. Dlatego w dokumencie muszą znaleźć się informacje na temat auta takie jak m.in.: nr rejestracyjny, rocznik, model, moc silnika i jego pojemność, a także ogólny opis samochodu.

Umowa użyczenia samochodu – wzór

W dokumencie powinny znajdować się dokładne informacje na temat przedmiotu użyczenia, a także dane dotyczące obu stron. Warto zaznaczyć, że obie strony powinny dokładnie zapoznać się z założeniami umowy użyczenia, a następnie złożyć podpis na dokumencie. Pobierz dokument i sprawdź, jak powinna wyglądać umowa użyczenia auta!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022