Umowę najmu garażu sporządza się często, co nie dziwi. Kupno niezależnego obiektu jest związane z dużymi kosztami i nie każdy jest w stanie od razu zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego właściciele pojazdów decydują się na wynajem. Co warto wiedzieć na temat całej procedury najmu garażu? Udostępniamy wzór umowy dotyczącej takiego przedmiotu najmu i objaśniamy jej zapisy. Czytaj nasz tekst!

Umowa najmu garażu – wzór

Stoisz w obliczu zawarcia takiego dokumentu i chcesz go przygotować jak najlepiej, by o niczym nie zapomnieć? Nie musisz tworzyć zarysu umowy sam – wystarczy, że pobierzesz gotowy wzór!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Dowiedz się, jakie elementy powinna umowa najmu garażu, edytuj plik, wydrukuj dokument, a następnie wypełnij wolne pola m.in. na dane osobowe i podpisz dokument wraz z osobą, z którą zawierasz porozumienie!

Co powinno znajdować się w umowie najmu miejsca garażowego?

Wśród informacji znajdujących się umowie powinny być umieszczone dane na temat daty i miejsca jej zawarcia. Strony muszą podać także imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i PESEL, o ile obie to osoby fizyczne. Jeśli stroną umowy jest osoba prawna, to należy podać NIP i REGON oraz dane personalne osoby reprezentującej firmę, a także dokładny adres siedziby przedsiębiorstwa. 

Istotne jest także dokładne określenie, gdzie znajduje się garaż, którego dotyczy dokument, ze wskazaniem miasta, nazwy ulicy i numeru.

Wskazanie okresu obowiązywania umowy najmu garażu

Następną ważną informacją, która powinna zostać zawarta w umowie najmu garażu, jest okres obowiązywania dokumentu. Warto też umieścić zapis dotyczący okresu rezygnacji, na przykład umieszczając klauzulę umożliwiającą wypowiedzenie umowy z jedno- lub dwumiesięcznym wypowiedzeniem.

Szczegóły związane z uiszczaniem opłat

Jeśli masz zamiar spisać dokument, w umowie należy ustalić zasady związane z uiszczaniem opłat. Konieczne jest wskazanie ceny miesięcznego czynszu, a także określenie terminu zapłaty i jej formy (przelew bankowy lub gotówka). Jeśli zostanie wybrany przelew, należy zawrzeć w umowie najmu numer konta osoby użyczającej. 

Podnajem osobie trzeciej i spis mienia

Zasadniczą kwestią w kontekście umowy najmu garażu jest też uregulowanie podnajmu osobom trzecim. Trzeba jasno sprecyzować, czy najemca może udostępniać miejsce innym użytkownikom, czy nie.

W ramach sporządzonej umowy należy również dodać listę cennych przedmiotów, na przykład maszyn i urządzeń, które stanowią własność najemcy i są wynajmowane wraz z garażem. Na końcu dokumentu można zawrzeć klauzulę informującą o tym, że wszystkie pozostałe sprawy, które nie zostały określone w dokumencie, są regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Podatki a wynajem garażu

W przypadku najmu garażu zasady dotyczące podatku dochodowego są podobne jak przy najmie nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Należy płacić ryczałt lub poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego o wybraniu innego sposobu rozliczania się z fiskusem, czyli skali podatkowej. 

Wynajem garażu – kwestia ryczałtu i ulg

Trzeba też wspomnieć o tym, że od 2023 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą obligatoryjne opodatkowane przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego – poza działalnością gospodarczą. Wynajmujący, który skorzysta z tej formy, nie będzie mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic, a także nie odliczy od ryczałtu ulgi na dziecko.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba rozliczająca się z fiskusem ma działalność opodatkowaną ryczałtem i jednocześnie generuje przychody opodatkowane według skali podatkowej, na przykład przy pracy na etacie. W takich okolicznościach może skorzystać z ulgi na dziecko.

Ubezpieczenie a umowa najmu garażu – na co zwrócić uwagę?

W umowie najmu garażu trzeba zawrzeć klauzulę związaną z ubezpieczeniem nieruchomości. To ważne, ponieważ obiekt w wielu przypadkach nie służy wyłącznie do przechowywania auta, ale także do wykonywania napraw mechanicznych czy innego rodzaju prac. 

Może również dojść do włamania czy aktu wandalizmu, dlatego ważne jest to, aby obiekt był ubezpieczony. Ze względu na charakter umowy wykupienie polisy dla garażu leży w gestii wynajmującego. 

Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i roszczeń najemcy, na przykład w przypadku zalania, włamania, kradzieży, pożaru czy zdarzeń losowych, wynajmujący powinien zawrzeć klauzulę w umowie, która znosi z niego odpowiedzialność za wspomniane sytuacje.

Ubezpieczenie garażu – podstawowe informacje

Nieruchomość jest klasyfikowana jako pomieszczenie przynależne lub wchodzi w skład tzw. budynków gospodarczych. Według OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) garaż to budynek niemieszkalny, przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

Nieruchomość powinna mieć wydzielone przegrody budowlane, czyli ściany, a także zamykane otworami okna, drzwi, bramy wjazdowe i wyjazdowe. Ma być używana wyłącznie do przechowywania i obsługi pojazdów mechanicznych, niestanowiącej obowiązków w ramach wykonywanego zawodu.

Garaż może znajdować się w jednej z trzech lokalizacji. Może to być bryła budynku niemieszkalnego, samodzielny obiekt budowlany (czyli garaż wolnostojący) oraz znajdujący się w bryle domu jednorodzinnego lub szeregowego.

Czy wykupienie polisy na garaż jest obowiązkowe?

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Jednak większość towarzystw obejmuje polisą garaż wtedy, gdy przynależy do domu w ramach ubezpieczenia na tę nieruchomość. Jeśli nie jest aktywne, można dokupić pakiet jako rozszerzenie standardowej polisy. 

Przed czym chroni ubezpieczenie garażu?

Polisa zabezpiecza przed takimi zdarzeniami jak m.in. kradzież z włamaniem, wandalizm, przepięcie, stłuczenie, czy koszty poszukiwania szkody. Dotyczy to murów i stałych elementów garażu, na przykład instalacji i urządzeń technicznych, armatury sanitarnej, grzejników, podgrzewaczy wody, włączników i gniazd wtykowych. Niekiedy towarzystwa ubezpieczeniowe osobno obejmują polisą siłowniki, które stanowią napęd do bramy i drzwi garażowych.

Czego nie obejmuje polisa?

Jeśli decydujesz się na wynajęcie garażu przydomowego, powinieneś wiedzieć, że ubezpieczenie nie obejmuje zazwyczaj sprzętu sportowego, ogrodniczego, do majsterkowania, a także rowerów, wózków inwalidzkich czy akcesoriów rehabilitacyjnych i części do samochodów, motorowerów i motocykli. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że polisa może natomiast obejmować garaż w budowie i chronić mury w stanie zamkniętym ze stałymi elementami, a także materiałami budowlanymi, które znajdują się w budynku.

Co dzieje się w momencie kradzieży w garażu?

Aby móc skutecznie starać się o wypłatę odszkodowania, należy spełnić kilka warunków. Nieruchomość powinna być zabezpieczona zamkami wielozastawkowymi i różnymi kłódkami wielozastawkowymi, które są zawieszone na oddzielnych skoblach. Należy również zagrodzić drogę wejściową do garażu mocnymi drzwiami, które uniemożliwiają ich otwarcie bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi.

Warto mieć na uwadze, że standardowe ubezpieczenie garażu nie będzie chronić samochodu znajdującego się w środku. Potrzebna jest do tego polisa OC/AC dla kierowcy. Należy też wspomnieć, że posiadanie garażu może stanowić czynnik wpływający na obniżenie stawki za ubezpieczenie komunikacyjne. Nie jest to reguła, dlatego zawsze trzeba się dokładnie zapoznać z zasadami umieszczonymi w OWU.

Koszt polisy – ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie garażu?

Cena różni się w zależności od tego, czy garaż znajduje się w obrębie ubezpieczonego budynku, czy nie. W pierwszym przypadku cena za polisę wyniesie ok. 80–90 zł rocznie.

Ostateczna kwota zależy od takich czynników jak wartość domu z garażem czy wykupione rozszerzenia. Z kolei w przypadku gdy garaż jest częścią ubezpieczonego budynku, cena to ok. 200-250 zł. Klient nie będzie mógł natomiast ubezpieczyć garażu blaszanego, ponieważ nie ma trwałej konstrukcji ze względu na materiał wykonania, a także fundamentów.

Umowa najmu garażu – podsumowanie najważniejszych informacji

Umowa najmu garażu jest formą zabezpieczenia dla każdej ze stron. Jeśli pojawią się jakiekolwiek niezgodności pomiędzy wynajmującym i najemcą, mogą oni odnieść się do zapisów umieszczonych w dokumencie. Sytuacje, które nie zostały uregulowane w umowie, rozstrzygane są według zapisów Kodeksu cywilnego. 

W dokumencie powinny się znajdować dane osobowe stron zawierających umowę, a także informacje dotyczące garażu uwzględniające lokalizację, metraż i cechy szczególne oraz wyposażenie, które jest pozostawione do dyspozycji najemcy. Warto też jasno uregulować to, czy najemca będzie mógł podnajmować garaż osobom trzecim – umożliwiając to lub zabraniając.

Wynajmujący powinien też ubezpieczyć garaż przed zdarzeniami losowymi czy uszkodzeniem. Z kolei najemca powinien mieć świadomość, że chcąc ochronić samochód, na przykład przed kradzieżą, sam musi wykupić polisę OC/AC. Całość ma uzupełniać ustalony termin obowiązywania danej umowy. Konieczne jest też osobiste złożenie podpisów przez wynajmującego i najemcę.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022